Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
 org.zložky : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia
 ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia, ktorý je jej súčasťou
 Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Adresa školyŠkolská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón057/4421300 - Bernolákova 92 - ZŠ 1.-4. r.
 057/4462152 - Dobrianskeho 1494 - MŠ
 057/4464281- Školská 650 - gymnázium, ZŠ 5.-9. r.
 0904509150 - mobilný telefón
E-mailczsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com
WWW stránkawww.cssvranov.edupage.sk, www.css-vranov.sk
ZriaďovateľKošická arcidiecéza, Hlavná 28 , Košice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Marián Babej057/44642810904509150marian.babej@gmail.com
ZRŠMgr. Katarína Nemcová057/4464281 aktak.nemcova@gmail.com
ZRŠIng. Jozef Varga057/4464281 jozef.varga4@gmail.com
ZRŠMgr. Alena Tuľáková057/44621520918668960cmsvranov@gmail.com
ZRŠMgr. Anna Ďuríková057/4421300 anouche38@gmail.com

Rada školy

 Titul, meno a priezviskoKontakt
predsedaIng. Bernardína Jedináková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Tušim 
 Mgr. Zuzana Hrubovská 
zástupcovia rodičovIng. Katarína Kundravá 
 Peter Benčo 
 Mgr. Slávka Malošová 
zástupca zriaďovateľaMgr. Štefan Albičuk, PhD. 
 Mgr. Miroslav Jacko 
 Mgr. Ján Vasiľ 
 Mgr. Štefan Korinok 
zástupca žiakovLukrécia Lecáková 

Poradné orgány školy

1) Pedagogická rada školy - všetci pedagogickí zamestnanci

2) Gremiálna rada školy - vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK

3) Metodické združenie a predmetové komisie


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK rímskokatolíckeho náboženstvaPaedDr. Ing. Peter Orendáčrímskokatolícke náboženstvo 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Monika Klacikováslovenský jazyk a literatúra 
PK anglického a nemeckého jazykaPaedDr. Róbert Majzlíkanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK matematikyIng. Jaroslava Babejovámatematika, informatika, technická výchova 
PK spoločenskovednýchpredmetovMgr. Rudolf Kľučárdejepis, zemepis, občianska výchova 
PK prírodovedných predmetovIng. Terézia Mašlankováprírodopis, fyzika, chémia 
PK výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovyMgr. Viliam Jedinákvýtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova 
ŠKDMgr. Anna BelinskáŠKD 
MZMgr. Anna Ďuríkovávšetky predmety 1. stupňa ZŠ, špec. triedy, MŠ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2017: 400

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov k 31.8.2018z toho ŠVVPPočet žiakov k 15.9.2018z toho ŠVVP
MŠI18 18 
MŠII17 17 
MŠIII19 19 
I.A201191
I.AG19 18 
príma24 24 
II.A16 15 
II.AG26 26 
sekunda25 25 
III.A15 15 
III.AG17 17 
tercia23 23 
IV.A201201
IV.AG29 29 
kvarta20 20 
kvinta18 18 
V.A19 19 
V.B13 13 
VI.A15 15 
septima18 18 
VIII.A131121

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

a) gymnázium

4 ročný študijný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 16 / počet dievčat: 12

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 6 / počet dievčat: 4

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 8 / počet dievčat: 6

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: spolu: 8 / počet dievčat: 5

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: spolu: 19 / počet dievčat: 9

/pozn. prestup žiakov z osemročnej na štvorročnú formu/

8 ročný študijný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 24 / počet dievčat: 9

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 0 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 24 / počet dievčat: 9

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: spolu: 24 / počet dievčat: 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: spolu: 24 / počet dievčat: 9

b) základná škola

V školskom roku 2017/2018 sme 9. ročník nemali.

5 žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

O štúdium v osemročnej forme gymnázia prejavilo záujem 20 žiakov piateho ročníka.

Do 1. ročníka základnej školy sa pri zápise zapísalo 25 žiakov.

Počet detí materskej školy odchádzajúcich do základnej školy: 19 detí.

Rozmiestnenie žiakov končiacich ZŠ v šk. roku 2017/2018:


 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠ - 5 ročnéSOŠ - 4 ročnéSOŠ - 3 ročnéOUSpolu
prihlásení20   2 22
prijatí16   2 18
% úspešnosti80   100 82

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDJCGGCVICVMCSJDEJDRAFIMFYZGEOHUVCHE
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A1,47            1 
I.AG2 1,95     1,89 1,7921,32 2,21
príma1,75 1,38     1,63  1,381,461 
II.A1,13            1 
II.AG1,92 1,42     1,15  1,771,5 1,85
sekunda1,75 1,58     1,38  1,041,51,461,29
III.A1,4            1,27 
III.AG2,531,531,94     1,71  21,94 2
tercia1,65 1,04     1,3  1,611,26 1,57
IV.A1,65            1 
IV.AG1,86 1,6     1,83   1,92 1,4
kvarta2,16 1,37     1,68  1,891,58 1,47
kvinta2,17 1,5     1,11  1,891,5 1,61
V.A1,47 1,42     1,37   1,531 
V.B2,85 2,77     2,77   2,921 
VI.A3,53 3,33     3,6  3,873,531 
septima1,56 1,28     1,11  1,441,06 1,17
VIII.A3,23 3,23     2,23  3,152,31 3,31

TriedaINSIFVINFKNBKAJKNJMATMDVNBVNASNEJOBNOBVPPBPVC
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A   1,15  1,5       1
I.AG  1,261,53  2,74   21,84   
príma  1,331  1,92   1,671   
II.A   1  1,2        
II.AG  1,191  2,35   2,041,46   
sekunda  1,251  1,83   1,671   
III.A  1,271,27  1,47       1,27
III.AG  1,4112,29 2,65   2,882,12   
tercia  1,091  1,78   1,431   
IV.A 1 1  1,6       1
IV.AG  111,69 2,59   2,481,1   
kvarta  1,471  2,37   1,681   
kvinta  1,221  2,11   1,441,72   
V.A  11  1,841       
V.B  11,08  2,852,92       
VI.A  1,42,13  3,673   2,13   
septima  111,17 1,61   1,721,5   
VIII.A  11,54  3,461,62  2,851,69   

TriedaPRIPDAPVORGVRHRSFRUJSAJSEBSEDSEFSEGSCHSENSKN
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A  1,42            
I.AG               
príma               
II.A  1,13            
II.AG               
sekunda               
III.A 1,27             
III.AG               
tercia               
IV.A 1,4             
IV.AG        1,61,57 1,631,41,33 
kvarta               
kvinta               
V.A               
V.B               
VI.A               
septima               
VIII.A               

TriedaSEMSNBSNJSSJSJLSPSSPRSEESPRTCHVTECTSVTEVTVPUMK
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A    1,75 1,15    1   
I.AG    1,53 1    1  1
príma    1,63 1    1   
II.A    1,2 1    1   
II.AG    2 1    1,05  1,28
sekunda    1,67 1,04    1,04   
III.A    1,6 1,2    1,27   
III.AG    2,65 1    1   
tercia    1,43 1    1   
IV.A    1,6 1     1  
IV.AG1,83 1,6 1,861,41    1  1
kvarta    1,89 1,05    1,11   
kvinta    1,83 1    1  1
V.A    1,68 1   11   
V.B    2,92 1   1,082,31   
VI.A    3,73 1,53   3,331,8   
septima    1,44 1    1   
VIII.A    3,23 1,461  11,46   

TriedaVUCVLVVMRVUMVYCHVYVZTVZEM
MŠI        
MŠII        
MŠIII        
I.A2    1  
I.AG        
príma     1,08  
II.A     1  
II.AG        
sekunda     1  
III.A 1,33   1,27  
III.AG        
tercia        
IV.A 1,25   1  
IV.AG        
kvarta   1,05    
kvinta        
V.A     1  
V.B     1  
VI.A     1,2  
septima        
VIII.A   1,08    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
MŠI18000018000
MŠII17000017000
MŠIII20000020000
I.A20001820001
I.AG1967600000
príma24181500000
II.A16141000000
II.AG26127700000
sekunda25156300100
III.A15140001000
III.AG1753810000
tercia23148100000
IV.A20153200000
IV.AG291110800000
kvarta20104500100
kvinta1888200000
V.A19145000000
V.B1314800000
VI.A15001500230
septima18143100000
VIII.A1304900410

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠI1800,0000,0000,00
MŠII1700,0000,0000,00
MŠIII2000,0000,0000,00
I.A202254112,702058102,901969,80
I.AG192111111,112104110,7470,37
príma242521105,042521105,0400,00
II.A16137691,73137691,7300,00
II.AG262837109,122837109,1200,00
sekunda252946122,752931122,13150,63
III.A15137097,86137097,8600,00
III.AG172476145,652476145,6500,00
tercia23194884,70194884,7000,00
IV.A202212110,602212110,6000,00
IV.AG292925100,862904100,14210,72
kvarta202377125,112317121,95603,16
kvinta182160120,002160120,0000,00
V.A19165286,95165286,9500,00
V.B132244172,622220170,77241,85
VI.A153313220,872891192,7342228,13
septima182825156,942825156,9400,00
VIII.A132456188,922283175,6217313,31

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemer
Monitor SJL - T5 (2017)2071,361,8
Monitor MAT - T5 (2017)2074,764,7

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB229(12/17)59,31%2972,24%2915851 1,7229
Biológia 10(4/6)    631  1,5010
Dejepis 6(4/2)    312  1,836
Geografia 13(7/6)    553  1,8513
Chémia 5(2/3)    41   1,205
Informatika 3(3/0)    3    1,003
Matematika 6(3/3)51,12%6  42   1,336
Nemecký jazykB25(0/5)    5    1,005
Občianska náuka 10(1/9)    91   1,1010
Slovenský jazyk a literatúra 29(12/17)63,96%2980,68%291388  1,8329

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
MŠI7910 A materská škola 
MŠII7910 A materská škola 
MŠIII7910 A materská škola 
I.A7921 B základná škola 1. stupeň 
I.AG7902 J gymnázium 
príma7902 J gymnázium 
II.A7921 B základná škola 1. stupeň 
II.AG7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
III.A7921 B základná škola 1. stupeň 
III.AG7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
IV.A7921 B základná škola 1. stupeň 
IV.AG7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
V.A7922 D základná škola 2. stupeň 
V.B7922 D základná škola 2. stupeň 
VI.A7922 D základná škola 2. stupeň 
septima79025 gymnázium 
VIII.A7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer(stav k 15.9.2018) – prepočítané osoby

Pracovný pomer

Počet pedag. zamestnancov.

Počet nepedag. zamestnancov

TPP – prepočítaný počet

prepočítaný počet

prepočítaný počet

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

12,9

6

13,4

2

34,3

4

2

3,4

0

9,4

 Z toho znížený úväzok

(fyzické osoby)

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

 

 

5

0

1

0

3

 

 

0

0

2

0

2

ZPS (z celkového počtu)

CZŠ

G

Celkom

 

2

0

1

3

 

0

0

2

2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

- prepočítané osoby

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov031,331,3
vychovávateľov022
asistentov učiteľa011
    
spolu034,334,3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

(stav k 30.6.2018)

Počet učiteľov s 1. atestáciou: 14

Počet učiteľov s 2. atestáciou: 12

Počet učiteľov so 6% kreditovým príplatkom: 4

Počet učiteľov s 12% kreditovým príplatkom: 26

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania absolvovali pedagogickí zamestnanci rôzne druhy vzdelávania nasledovne :

Adaptačné vzdelávanie: 1 pedagóg

Aktualizačné vzdelávanie: 19 pedagógov

Inovačné vzdelávanie: 0

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie: 0 pedagógov

Kvalifikačné vzdelávanie: 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

- základná škola

P.č.

Názov súťaže

Umiestnenie

Meno a priezvisko žiaka

1.

Šalianský Maťko J. C. Hronského – I.kategória

bez umiestnenia

Dorothy Kľučárová, IV.A

2.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

2. miesto - poézia

Dorothy Kľučárová, IV.A

3.

Pytagoriáda P3 – okresné kolo

bez umiestnenia

Alžbeta Koščová, III.A

4.

Pytagoriáda P4 – okresné kolo

bez umiestnenia

Alena Vidová, IV.A

6.

Pytagoriáda P5 – okresné kolo

bez umiestnenia

Mikuláš Gazda, V.A

Ondrej Grajcar, V.A

7.

Slávik Slovenska – okresné kolo

bez umiestnenia

Viktória Varichajová, IV.A

8.

Pieseň pre Sv. Otca

zlaté pásmo - sólo

Kamila Emília Macková, V.A

9.

Geografická olympiáda

1.      miesto

Mikuláš Gazda, V.A

 

- gymnázium

 

9.11. 2017  Obvodové kolo v šachu žiakov ZŠ, CVČ Vranov nad Topľou

Matej Demčák – 1.miesto

Bibiána Alžová – 4.miesto

Obvodové kolo v šachu žiakov SŠ, Humenné

Veronika Bubnárová – 2.miesto

Martin Klacik – 2.miesto

Lukáš Šimkanin – 4.miesto

 

10.11. 2017 Okresné kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, Gymnázium  vo Vranove n. Topľou  

Šviderská Simona, Gritersová Sofia, Bradovková Emília a Kľučárová Rebeka - 3.miesto  

 

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ : Soták Sebastián (IV.AG),  Dindák Kristián (III.AG),    Kos Peter, Dzurovčín Dávid (II.AG) - 2.miesto.

 

10.11.2017 Celosloslovenské finálové kolo o Európskej únii, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kristián Hreňo, Júlia Tomášová, Maroš Vida (septima) – 5.miesto

 

13.11.2017 Regionálne kolo v šachu SŠ, Humenné

Veronika Bubnárová ( IV.AG) – 2.miesto

Martin Klacik (kvinta) – 2.miesto

 

14.11.2017 Futsal žiakov stredných škôl , Mestská telocvičňa vo Vranove nad Topľou

Soták Sebastián, Kerlík Branislav, Tongel Ivo, Liber Dominik,(IV.AG), Dindák Kristián (III.AG), Babinský Kristián, Hreňo Kristiánn (septima), Kos Peter, Šimko Ján (II.AG), Puškár Filip (kvinta), Šimko Michal (I.AG) – 5.miesto

 

23.11.2017 Stolný tenis žiakov ZŠ, Vranov nad Topľou ZŠ SídliskoII

Kasanický Martin, Polák Martin, Dindák Sebastián(tercia), Dulovec Matej(sekunda) – 3.miesto

 

8.12. 2018  Arcidiecézna recitačná súťaž ... A Slovo boli u Boha,

CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Katarína Gazdová,( kvarta) próza – 2.miesto

Klára Halasová,(kvarta) poézia – 1. miesto

 

8.12. 2018 Arcidiecézna futbalová súťaž žiakov CŠ, Bardejov CSŠ

Jakub Matúš (VIII.A), Matej Dulovec(sekunda), Martin Kasanický (tercia),

Martin Polák(tercia), Sebastián Dindák(tercia), Martin Šviderský(kvarta),

Daniel Makranský(kvarta), Šimon Varichaj ( kvarta), Jakub Zubko(kvarta),

Marek Zmuda(kvarta) – 1.miesto

 

15.12.2018 Celoslovenská súťaž Euroscola, Informačná kancelária EP Bratislava

III.AG, septima – 2.miesto

 

19.12.2018 Okresné kolo streľby zo vzduchovky, CVČ Vranov nad Topľou

mladší žiaci – Terézia Štefanová, Matej Demčák, Jakub Štefan – 1.miesto

súťaž jednotlivcov: Terézia Štefanová – 3.miesto, Matej Demčák – 2.miesto,

Jakub Štefaňák – 2.miesto, Marek Zmuda – 3.miesto

 

6.2.2018 Okresné kolo geografickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Mikuláš Gazda ( V.A) – 1.miesto

 

15.3.2018 Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, CVČ Vranov nad Topľou

Martin Polák  ( tercia) – 1.miesto

Laura Calková (sekunda) – 2.miesto

 

21.3.2018 Okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ, DOŠ Vranov nad Topľou

Družstvo žiačok: Simona Šviderská, Emília Bradovková, Valéria Buzášová, Zuzana Pivarníková, Aneta Mitrišinová, Martina Dargajová, Jolana Tirpáková, Ema Dragulová – 2.miesto

 

22.3. 2018 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov SŠ, CSŠ vo Vranove nad Topľou

Družstvo žiakov: Štefan Ocilka (III.AG), Maroš Vida(septima), Kristián Hreňo (septima)  - 1.miesto

 

 

 

22.3. 2018 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov ZŠ, CSŠ vo Vranove nad Topľou

Družstvo žiakov: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková (kvarta) - 1.miesto

 

23.3.2018  Okresné kolo chemickej olympiády, ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Eugénia Ficková(kvarta) – 1.miesto

 

23.3.2018 Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ, ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Bibiána Alžová, Dominika Vašková, Miriam Michalovová, Ema Dragulová, Mária Šimková, Karin Kosová, Aneta Mitrišinová, Martina Dargajová

3.miesto

 

26.3.2018 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov n. T.

Klára Halasová (kvarta) – 1.miesto

Mária Hrubovská (tercia) – 2.miesto

 

28.3. 2018 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

HZOS Vranov nad Topľou

Jakub Smolák (II.AG) – 3.miesto

 

7.4. 2018 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže .... A Slovo bolo u Boha, Bratislava

Klára Halasová(kvarta) – 3.miesto

 

17.4.2018 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Laura Calková(sekunda) 3.miesto

Martin Polák( tercia) – 3.miesto

 

18.4.2018 Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO, Vranov nad Topľou

Družstvo: Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, Imrich Vaško, Daniel Mucha – 3.miesto

 

24.4.2018 Krajské kolo biblickej olympiády, Košice

Družstvo: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková – kvarta

1.miesto

 

27.4. 2018 Regionálna súťaž Mladý Európan, Prešov

Družstvo: Emília Bradovková, Rebeka Kľučárová, Ján Polák – 2.miesto

 

4.5.2018 Okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, HZOS Vranov n.T.

Katarína Gazdová  - 3.miesto

 

16.5. 2018 Celoslovenské kolo biblickej olympiády, Rožňava

Družstvo: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková  -  4.miesto

 

24.5.2018  Arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca, Stropkov

Zlaté pásmo:  sólový spev -Kamila Macková

Strieborné pásmo: duetá -  Klára Halasová, Mária Hrubovská

Strieborné pásmo: sólový spev - Mária Hrubovská

 

24.5.2018 Krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO, Sigord

Družstvo: Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, Imrich Vaško, Daniel Mucha – 5.miesto

 

 

4.6. 2018 Celoslovenská  programátorská súťaž Robotický Battle, Košice

Martin Demčák - 5.miesto

 

5.6.2018  Okresné kolo zdravotníckej súťaže: Mladý zdravotník II.stupňa

Družstvo:  Sárka Kušnírová, Dianka Kľučárová, Terezka Haňová, Terezka Štefanová, Matej Demčák, Šimon Demčák  - 1.miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

materská škola

September:

·         Návšteva Baziliky Minor – katechéza Narodenie Panny Márie)

·         Návšteva o. misionárov  v materskej škole

Október:

·         Októbrová ružencová katechéza v MŠ

·         „Pesničkál“ – div. predstavenie v DK

·         Výstava Božích darov zeme

·         Vystúpenie predšk. pre jednotu dôchodcov v KD

·         „Zdravé oči už v škôlke“ – projekt spol. Billa

·         „Na ľudovú nôtu“ – celotýždňový projekt

·         „Milión detí sa modlí ruženec“ – zapojenie sa do celosvetovej akcie

November

·         Doprava,či doľava“ – beseda so zamestn. Dopravného inšpektorátu vo VT

·         Svetielko za nenarodené deti

·         Návšteva miestneho cintorína

·         Lienky v knižnici

December:

·         Štedrá večera u nás

·         Vianočná besiedka

·         Mikulášsky deň

·         Pesničkový  Mikuláš

·         Vianočný misijný jarmok – návšteva CZŠ

·         Adventná katechéza s p. kaplánom Marcelom

·         Vianočné pečenie s mamičkou v MŠ

·         Zdobenie perníčkov

Január:

·         Trojkráľová posviacka priestorov

·         Máme doma bábätko  - návšteva mamičky spojená s ukážkou starostlivosti o bábätko

·         Korčuľovanie v STD aréne

·         Škôlkarska kĺzačka

·         Mrazivé pokusy

Február:

 

·         Fašiangový týždeň u nás

·         Karnevalová párty s Ujom Ľubom

·         1. lyžiarsky výcvik v MŠ – lyž. stredisko Zámutov

Marec:

·         Katechéza s p. kaplánom Mathiasom

·         Popolcová streda v MŠ

·         Veľkonočné fotenie v MŠ

·         Ponožkový deň . podpora svet. dňa Downovho syndrómu)

·         Vesmír okolo nás – návšteva zamestnancov Michalovskej hvezdárne v MŠ – interaktívne rozprávanie

·         Spoločná krížová cesta v MŠ

Apríl:

·         „Les očami detí“ – súťaž v rámci spolupráce s OPK vo Vranove nad Topľou

·         Návšteva knižnice

Máj:

·         Deň matiek – slávnostná akadémia

·         „Veselé zúbky“ –exkurzia do súkromného dentálneho centra Veronadent

·         Kolobežkový deň

·         Deň Zeme – tematický deň

·         Divadlo Pinoccio

·         Slávnostný zápis do MŠ

Jún:

·         Malá logická olympiáda- celoslovenská súťaž

·         Predplavecká príprava – 3 skupiny predškolákov

·         „Školský výlet“ – Michalovce, delostrelecký oddiel DOD

·         Návšteva relax.záb. centra „Káčerovo“

·         Noc v škôlke - predškoláci

·         „Usilovné včielky“ – beseda s včelárom, praktické ukážky

·         Rozlúčka predškolákov

 

 

- základná škola

 

P.č.

Termín

Názov aktivity

 

 

 

1.

25.9.2017

Návšteva  misionárov

2.

28.9.2017

Dopravná výchova – I.A, II.A, III.A, IV.A

3.

10.10.2017

Prváčik mesta 2017 - MsDK

4.

18.10.2017

Za jednotu a pokoj JEDEN MILIÓN DETÍ spoločne v modlitbe

5.

19.10.2017

Projekt EUROSCOLA 2018

6.

26.10.2017

Pasovanie prvákov

7.

22.11.2017

Tvorivé dielne - Hornozemplínska knižnica - II.A, IV.A

8.

5.12.2017

Pesničkový Mikuláš

9.

8.12.2017

Filmové predstavenie Malý Yeti

10.

11.12.2017

Predvianočná tvorivá dielňa - Hornozemplínska knižnica - III.A

11.

13.12.2017

Pytagoriáda  P3, P4, P5 – školské kolo

12.

13.12.2017

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou  Džerengovou– Hornozemplínska knižnica – II.A

13.

21.12 – 22.12. 2017

VII. vianočný misijný jarmok

14.

18.1.2018

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

15.

23.1.2018

Sezónne činnosti: Korčuľovanie

16.

5.2.2018

Tvorivé dielne - Hornozemplínska knižnica - I.A

17.

19.2. – 23.2.2018

LVK – V.A

18.

7.3.2018

Slávnostný zápis za čitateľov - Hornozemplínska knižnica – I.A

19.

13.3.2018

Pytagoriáda P3, P4 – okresné kolo

20.

15.3.2018

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

21.

26.3.2018

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

22.

28.3.2018

Krížová cesta

23.

9.4. – 20.4.2018

Základný plavecký vývik – IV.A

24.

11.4.2018

Zápis do 1. ročníka

25.

24.4.2018

Karneval na ľade – STD Aréna Vranov nad Topľou

26.

7.5.2018

Sviatok sv. Dominika Savia

27.

7.5.2018

Filmové predstavenie – Apoštol Pavol – V.A

28.

9.5.2018

Minifutbal McDonald´s Cup

29.

13.5.2018

Deň matiek – Penzión Kondor Zámutov

30.

16.5.2018

Slávik Slovenska

31.

21.5. – 25.5.2018

Škola v prírode - Ždiar

32.

23.5.2018

Pieseň pre Sv. Otca - Stropkov

33.

30.5.2018

Čitateľský maratón  - ŠKD II. odd.

34.

1.6.2018

Divadelné predstavenie: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina – Divadlo Jonáša Záborského - Prešov

35.

5.6.2018

Súťaž mladých zdravotníkov – V.A

36.

5.6.2018

Reprezentant mesta

37.

25.6.2018

Noc v škole – V.A

38.

26.6.2018

Didaktické hry

 

- gymnázium

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

21.9. 2017

Ruky Európy -jednotná Európa, jednotní stredoškoláci – úvodná prednáška k projektu                       

2.

26.9.2017

Európsky deň jazykov

3.

2.10.2017

Beseda s Milanom Majerským so žiakmi 2.stupňa gymnázia

4.

6.10.2016

Beseda s Oľgou Rimárovou - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

5.

17.10. 2017

Senior klub – spoločenské podujatie s diskusiou o EÚ

6.

18.10. 2017

Za jednotu a mier JEDEN MILIÓN DETÍ spoločne v modlitbe

7.

24.10.2017

Miroslav Mikolášik – online diskusia s poslancom EP

8.

26.10.2017

Jedno dieťa – jedna hračka, charitatívna akcia euroškolákov

9.

  27.10.2017

Predmetové exkurzie podľa ročníkov

10.

3.11.2017

Diskusia stredoškolákov s Monikou Smolkovou – poslankyňou EP

11.

6.11.2017

Diskusia stredoškolákov s primátorom mesta Jánom Raganom

12.

13.11.2017

Zoznamovací večierok 8-roč.gymnázia Príma Party

13.

15.11.2017

Zoznamovací večierok stredoškolákov  Uchaľak

14.

6.12.2017

Misijný jarmok, Euro infostánok – propagácia projektu

15.

14.12.2017

Dobročinná zbierka Úsmev ako dar

16.

21.12.2017

DOD pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, workshopy, prezentácie projektov

17.

22.12.2017

Vianočná akadémia žiakov

18.

8.1.- 13.1.2018

Lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ

19.

15.1. – 19.1.2018

Lyžiarsky výcvikový kurz pre I. stupeň gymnázia

16.

7.3.2018

Krížová cesta I. stupeň gymnázia

17.

20.3. 2018

Ako si vybrať VŠ, prednáška pre študentov – KU Ružomberok

18.

21.3. 2018

Krížová cesta II. stupeň gymnázia

19.

9.4. - 13.4. 2018

Zdokonaľovací plavecký výcvik 1.stupňa gymnázia

20.

2. – 9.5.2018

Exkurzia žiakov gymnázia v EP Štrasburgu

21.

7.5.2018

Sviatok sv. Dominika Savia, kultúrne podujatie – filmové predstavenie

22.

23.5. – 25.5.2018

Duchovné cvičenia žiakov 2.ročníka

23.

29.5. - 30.5.2018

Kurz spoločenského tanca a výchovy pre žiakov 3.ročníka SŠ

24.

5.6.2018

Reprezentant mesta – morálne ocenenie úspešných žiakov

25.

6.6.2018

CVČ – vyhodnotenie súťaží a olympiád

26.

25.6-27.6. 2018

Branecký kurz žiakov 3. ročníka SŠ

27.

25.6. 2018

Ocenenie vybraných žiakov otcom arcibiskupom v Košiciach

28.

29.6.2018

Ďakovná svätá omša, vyhodnotenie vých. – vzdel.výsledkov

29.

 

Pravidelné stretnutia s rodičmi formou rodičovských združení a individuálnych konzultácií

30.

 

Pravidelná účasť žiakov na predmetových súťažiach a olympiádach podľa harmonogramu súťaží v školskom roku 2017/2018

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Materská škola:

a) Projekty

Na podporu zdravia detí sme zapojení do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému dostávame bezplatne pre MŠ ovocie a ovocné šťavy .

Do výchovno vzdelávacej práce sme zapojili prvky Enviromentálnej výchovy, ktoré sme realizovali v spolupráci s firmou ENVIPACK a orgnizáciou ŠIŠKA zameranú na enviromentálne výučbové programy. V spolupráci s týmito organizáciami plníme v našej MŠ projety zamerané na túto tématiku.

V rámci dôkladnej prípravy na vstup detí do 1.ročníka ZŠ realizujeme u 5-6 ročných detí Logopedické cvičenia raz týždenne s názvom „Brúsime si jazýček“.

V tomto šk. roku sme pokračovali v realizácii projektu „Malé semafóriky „ - v spolupráci so spoločnosťou Alianz (grant od Nadácie Alianz v hodnote 500 Eur) a firmou Wintex vo Vranove nad Topľou.

V materskej škole tiež zavádzame do VV procesu aj naďalej digitálne technológie a programy na integráciu edukačného softvéru v spolupráci s organizáciou Edulab, Planéta vedomostí a Agemsoft.

b.)Iné aktivity

Detská spartakiáda - pri príležitosti Dňa MŠ na Slovensku - v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou

Návštevy okresnej knižnice,

Spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou vo Vranove nad Topľou - výstavy a prehliadky, besedy,

Spolupráca s Farnosťou sever vo Vranove nad Topľou

Prezentácia materských škôl v meste Vranov nad Topľou - „Svet očami detí“ - výstava detských prác,

Spolupráca s organizáciou „Červený kríž“,

Spolupráca s Kongregáciou sestier Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove - návšteva, detská katechéza.

Základná škola a gymnázium:

A) Dlhodobé

a) Infovek - škola je zapojená do projektu Infovek od roku 2000.

b) Renovabis - Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis.

c) Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie

B) V školskom roku 2017/2018 sa škola zapojila do projektov, ktoré sú v realizácii:

a) Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport - KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a K2 - strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erazmus+ a prioritami EÚ.

b) Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

c) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

e) Podpora rozvoja športu na rok 2018 - Úrad vlády, SR (schválená dotácia)

f) Projekt z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja - program Šport (schválená dotácia)

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/2018 na našej škole inšpekcia nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Cirkevná spojená škola sídlila v školskom roku 2017/2018 v troch budovách a to nasledovne :

Budova Bernolákova 92 1. - 5. ročník 5 tried

Budova Školská 650 5. - 8.ročník 3 triedy

Budova Dobrianskeho 1494 materská škola 3 triedy

Budova Školská 650 gymnázium 10 tried

Každá z tried má svoju vlastnú kmeňovú učebňu. Školský klub detí prevádzkujeme v kmeňových triedach l. stupňa.

Odborné učebne a ostatné priestory podľa budov :

Materská škola je 3-triedna MŠ. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Každá trieda má vlastnú herňu , spoločnú spálňu a sociálne zariadenie a samostatný vchod.

Vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy sú estetické, funkčné a priebežne udržiavané.

- Herne - triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Podľa odporúčania ŠŠI z februára 2012 sme doplnili herne aj ďalším nábytkom - stoly a stoličky a taktiež detské ležadlá.

- Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické. Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien. Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

- Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie - máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

- Exteriér MŠ sa snažíme vylepšovať a dopĺňať záhradným nábytkom. Aj v tomto šk. roku sme dovybavili dvor MŠ novou šmýkačkou a detskými hojdačkami. Taktiež v spolupráci s rodičmi sme obohatili dvor o farebný drevený vláčik.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Priestory materskej školy boli účelne využívané aj v mimovyučovacom čase na realizovanie aktivít súvisiacich s jej poslaním. Materská škola nemá vytvorené bezbariérové prostredie.

Bernolákova 92: jazyková učebňa, učebňa náboženstva, rozcvičovňa, výdajňa stravy, kaplnka, ihrisko

Gymnázium : kaplnka, 1 jazyková učebňa, 2 učebne informatiky, učebňa FYZ/CHE, telocvičňa, výdajňa stravy, ihrisko

Chýbajúce priestory : vlastná školská jedáleň ( prevádzkujeme tri výdajne stravy a strava sa dováža zo Školskej jedálne Sídlisko lúčna Vranov a Školskej jedálne pri MŠ Sídlisko II. Vranov )

telocvičňa v budovách - Bernolákova a materská škola.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.      Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2017) – údaje v €

Prehľad dotácií a grantov

Suma v €

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – materská škola (691)

91 400

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – ŠKD (691)

11 600

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – (691) – mimoriadna dotácia

7 100

Okresný úrad Košice – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ jeden rok pred plnením šk.doch.

1 924

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš- prenos z roku 2016

4 085,96

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš

298 907

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš -  6%

3 000

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš – dohodovacie konanie

3 042

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie - gy

363 642

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – gy – dohodovacie konanie

4 178

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – gy -  6%

6 134

Normatívne finančné prostriedky – dohodovacie konanie – maturity -gy

1 669

Nenormatívne finančné prostriedky – asistent učiteľa – zdravotné znevýhodnenie

1 600

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov – czš prenos do roku 2018

868,33

Nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie- prenos do roku 2018

1 733

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš – prenos z roku 2016

468,71

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš

2451,49

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš – prenos do r. 2018

501,22

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – cudzie jazyky - gy

1290

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – prvouka - czš

52,80

Nenormatívne finančné prostriedky – havárie – prenos z roku 2016

39 889,40

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - czš

3 450

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - gy

9 900

Nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode - czš

5 250

Dotácia na externé školské stravovanie – Prešovský samosprávny kraj

6 000

Grant – Erasmus+ KA2 (2016-2019)

6 130

Grant – Erasmus+ KA1 (2016-2017)

8 793,94

 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok od rodičov detí v materskej škole – 5 505 €

Príspevok od rodičov detí v ŠKD –  4 006 €

 2.      Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - czš

2 721,67

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - gy

5 677

Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní, nákup učebných pomôcok a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

649 – Iné výnosy – doplatok žiakov na LVK samoplatci

1 710,00

649 – Príspevok rodičov na školu v prírode - samoplatci

1 000,30

649 – UPSVaR dobrovoľnícka činnosť

423,88

649 – UPSVaR – projekt Cesta na trh práce

2 900,71

649 – UPSVaR – projekt Úspešne na trhu práce

486,71

691- UPSVaR Vranov – projekt chránená dielňa

1 879,33

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb – dary na oslavu 25.výročia školy

1 370,00

691 – Projekt Euroscola

99,00

Komentár : 

Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

 Materská škola a školský klub detí sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií, z podielových daní cez Mesto Vranov nad Topľou.

Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Externé stravovanie žiakov gymnázia nad 15 rokov je financované Prešovským samosprávnym krajom prostredníctvom zriaďovateľa.

Účtovná závierka za rok 2017 bola zriaďovateľovi odoslaná 6.marca 2018. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 bolo odovzdané na Daňový úrad vo Vranove nad Topľou 15.marca 2018.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele a marketingové prostredie

Cirkevné školstvo pôsobí v Meste i okrese Vranov nad Topľou od roku 1992. Pri organizačných zmenách sa od 1.3.2007 tak materská škola, ako aj základná škola a gymnázium stali súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vlastne vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.

Ciele stanovené v Koncepcii rozvoja

Ciele školy sú jasne stanovené v Koncepcii rozvoja cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou do roku 2021, ktorú predložil riaditeľ školy zriaďovateľovi v roku 2016.

Návrh strategických cieľov a úloh a roky 2016 - 2021 ( vybrané z Koncepcie rozvoja Cirkevnej spojenej školy)

I. Hlavným cieľom na obdobie rokov 2016-2021 je rozvoj a budovanie kvality všetkých organizačných zložiek Cirkevnej spojenej školy v duchovnej a edukačnej oblasti.

II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.

III. Naďalej usilovne rokovať s kompetentnými orgánmi , obecnej samosprávy ( Mesto Vranov nad Topľou) a regionálnej samosprávy ( VÚC Prešov) a štátnej správy ( Krajský školskú úrad Prešov) a získať prenájom budov pre katolíckej školstvo v našom meste, tak ako hovorí zákon o správe majetku štátu.

IV. Získať finančné prostriedky pre kúpu pozemku a budovy Bernolákova 92 Vranov nad Topľou pre potreby katolíckeho školstva na území nášho mesta.

V. Aktívna spolupráca s rodičmi - výlučným právom a povinnosťou rodičov, podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia.

VI. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám žiakov, zriadiť v tomto období Centrum voľného času - školské zariadenie, ktoré bude súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

VII. Aktívna spolupráca s farnosťami :

Farnosť sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh,

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou - Sever,

Farnosť sv.Joachyma a Anny Vranov nad Topľou - Čemerné

a ostatnými farnosťami v Topľansko-ondavskom dekanáte.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Alternatívne vyučovanie

A) Rozdelenie školy do 3 budov

B) Výchova a vzdelávanie od detského 

      veku až po maturitu

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji mesta     

C) Rodinný typ školy

C) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

D) Vysoké prevádzkové náklady

 Príležitosti

Hrozby

A) Získanie jednej budovy školy

A) Nedostatočné financovanie

      alternatívneho školstva

B) Získanie finančných zdrojov

     z Eurofondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky    

     obyvateľstva

C) Zaradenie do verejnej služby

C) Zlý technický stav budov

D) Zriadenie Centra voľného času pri   škole

D) Negatívny vplyv sociálne

      slabého prostredia       

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacej triede IV.AG šk. roka 2017/2018 - štvorročnej formy štúdia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 29, si na vysokoškolské štúdium prihlášku podalo 28 žiakov, čo predstavuje 97 %. Na vysokú školu podľa dostupných údajov nastúpilo 27 absolventov, t.j 93 %.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade s Pracovným poriadkom školy a Školským poriadkom. Usporiadanie denných činností vytváralo primeraný časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Je v ňom zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie a pitný režim. Činnosti zabezpečujúce životosprávu nemali pevne stanovený čas, čo bude predmetom prehodnocovania denného poriadku na budúci školský rok. Odstránila sa striktná organizovanosť sledu a dĺžky jednotlivých činností a tým sa minimalizoval vznik stresových situácií. Výchovné zložky sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické. Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba odpočinku, čas sa využíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie výstaviek. Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré škola má. Vo všetkých priestoroch MŠ sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú atmosféru.

Pravidlá prevádzky, vnútorného režimu a pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí boli dodržiavané.

V základnej škole a gymnáziu sú dodržiavané všetky pravidlá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a všetky normy protipožiarnej ochrany.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
B - Dramaticko-tanečný krúžok111Mgr. Jana Marková
B - Mladý záchranár151Mgr. Zuzana Hrubovská
B - Počítačový krúžok181Mgr. Anna Ďuríková
B - Pohybové hry261Mgr. Mária Vargová
B - Športový krúžok111PaedDr. Marián Babej
Debatakiáda51Ing. Bernardína Jedináková
Krúžok počítačovej grafiky31Mgr. Peter Šnajder
Matematika navyše151Ing. Terézia Mašlanková
Matematika Plus111Ing. Jaroslava Babejová
Nemčina navyše291Mgr. Slavomíra Kisilová
Plavecký krúžok111PaedDr. Eduard Nadzam
Počítačový krúžok191Mgr. Peter Lojan
Pokusy z voľnej ruky201Mgr. Tatiana Majcherová
ŠKD I301Mgr. Anna Belinská
ŠKD II151RNDr. Gabriela Bradovková
Školská kapela201Mgr. Matúš Haňov
Športovo-turistický krúžok191Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok401Mgr. Viliam Jedinák
Športový rúžok91PaedDr. Zuzana Viňanská

Záver

Vypracoval: PaedDr. Marián Babej

Vo Vranove nad Topľou, 1. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 18. októbra 2018.

Rada školy berie správu na vedomie.